รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รับมอบเงินบริจาคจากคุณวัฒน์ เรืองมานะมงคล เพื่อสมทบกองทุนภูมิคุ้มกันบำบัดมะเร็ง คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ และ รพ.จุฬาฯ

12-1
12-2

Share