อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ที่อบจ.สั่งซื้อจากสภากาชาดไทย ไปฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง 5 กลุ่ม
อบจ.อ่างทอง นำวัคซีนโมเดอร์นา ฉีดให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายเปราะบาง