พญ. ภัทธาวลัย สิรินารา เตือนประชาชนเฝ้าระวัง โรคที่มากับฤดูหนาว คือ โรคไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ โดยให้รับประทานยาเช็ดตัวเพื่อให้ลดไข้
โรคที่มากับฤดูหนาว