เหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาสำรวจนักเรียนตามโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู้เด็กนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของสภากาชาดไทย”

1