ทายาท พันตรีชิน เจริญศัสตรารักษ์ และนางทำเนาว์ สิงหเสนี บริจาคบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) เพื่อรับบริจาคโลหิตในเขตจังหวัดนนทบุรี

15
Share