รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ และ บจก. ฟูจิฟิลม์ (ประเทศไทย) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านโปรแกรม “ENVISION NEXT” เพื่อพัฒนาและบริการซอฟต์แวร์อุปกรณ์ทางการแพทย์

7