สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อัยการสูงสุด พร้อมคณะ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด ในงานกาชาดออนไลน์ ประจำปี 2563

1
Share