รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางต่าง ๆ ตามเงื่อนไขของสภากาชาดไทย
รอง ผวจ. นราธิวาส ร่วมพิธีส่งมอบวัคซีน Moderna เพื่อนำไปฉีดให้ประชาชนกลุ่มเปราะบาง

Share