เรื่อง “ความรู้สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟาริน” (warfarin)
(10ปC-211114004009