รศ.ดร.ชุติธร เกตุลอย และ ผศ.ดร.เอกชัย พรหมเพชร รับมอบเงินจาก บมจ. เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีน คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับมอบเงิน สนับสนุนกองทุนการวิจัยและพัฒนาวัคซีนจุฬาฯ

Share