ศูนย์บริการสาธารณสุข 27 จันทร์ฉิมไพบูลย์ ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี สภากาชาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน ที่ ร.ร.วัดอินทาราม
สภากาชาดไทย ฉีดวัคซีนพระราชทาน ซิโนฟาร์มให้แก่ประชาชน

Share