คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาค จาก บจก. ฟิลลิปประกันชีวิต เพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19
รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด-19