นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก ผู้แทนมูลนิธิหม่อมราชวงศ์หญิงรสลิน คัคณางค์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านการบรรเทาทุกข์ของสภากาชาดไทย
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน

Share