สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และคณะกรรมการร้านธนาคารไทยพาณิชย์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ และคณะกรรมการร้านธนาคารไทยพาณิชย์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2563 เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

(2.2ปC-211014004000
(2.3)C-211013005034