คุณปริยา อังสุวร รับมอบมอบอุปกรณ์และสิ่งของจำเป็น จากคุณอรมน ทรัพย์ทวีธรรม ให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กฯ

20