คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมทั้งบุคลากรและความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อสุขภาพที่ดีของมนุษยชาติ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เตรียมทั้งบุคลากรและความรู้ด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต