เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบบ้านพักอาศัยตามโครงการขอนแก่นร่วมใจ ธอส.สร้าง 28 ซ่อม 10 บ้านพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
เหล่ากาชาด จ.ขอนแก่น มอบบ้านพักอาศัย