CPF โคราช ส่งมอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน โดยมอบเนื้อไก่ เนื้อหมู ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเพื่อสนับสนุนโรงครัวสภากาชาดไทยก่อนหน้านี้
โรงครัวสภากาชาดไทย