นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินบริจาคจาก บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี สมทบกองทุนเพื่อจัดหาวัคซีนและยา COVID-19
กองทุนเพื่อจัดหาวัคซีนและยา COVID-19