ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม และคณะร่วมรับมอบเงินบริจาคจาก รศ.พญ.คุณหญิง อัมพร สุคนธมาน เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19
รับมอบเงินบริจาค เพื่อช่วยเหลือป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่โควิด-19

Share