นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงินจาก บมจ. หลักทรัพย์จัดการกองทุนเอ็มเอฟซี เพื่อสมทบกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน
นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รับมอบเงิน เพื่อสมทบกองทุนกาชาดเพื่อจัดหาวัคซีนและยาโควิด-19 สำหรับประชาชน

(2.2)C-210825005067
(2.3)C-210825008084
(2.4)C-210825021065
(2.5)C-210825762009
Share