ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินบริจาคจาก ตัวแทนนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น 2512 เพื่อสนับสนุนสมทบทุนสร้างหอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ
หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติแพทยพัฒน์ รพ.จุฬาฯ