สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย และคณะกรรมการกาชาดกระทรวงการต่างประเทศ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากงานกาชาดออนไลน์ เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

1-1
1-2