บทความเรื่อง “ครัวพระราชทาน” ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จ.ปทุมธานี
บทความเรื่อง “ครัวพระราชทาน” ประกอบอาหารปรุงสุกใหม่ ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 จ.ปทุมธานี

C-210727012026