เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ ณ อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตจากนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย