คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบเงินบริจาคจาก บจก. สาทร โปรเจค วัน เพื่อสมทุนทบโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
สมทุนทบโครงการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโควิด-19 และจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

Share