ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ให้คำแนะนำการควบคุมโรคระบาดต้องอาศัยทั้งความร่วมมือของประชาชนในการักษาวินัยการคัดกรองอย่างเข้มข้น
ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ให้คำแนะนำการควบคุมโรคระบาด ต้องอาศัยทั้งความร่วมมือของประชาชนในการักษาวินัยการคัดกรองอย่างเข้มข้น

Share