ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รับมอบเงินบริจาค จาก คุณวรรณี บุญวิวัฒน-โสภณ และคุณชาญชัย ตันติราษฎร์ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวและปลูกถ่ายหัวใจศูนย์หัวใจ รพ.จุฬาฯ
รับมอบเงินบริจาค

Share