ศ.ดร.นพ.วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ รับมอบเงิน จากคุณประเสริฐ-สมิทธิ เนาถาวร เพื่อสบทบกองทุน ส.ธ. เพื่อผู้สูงอายุอาคาร ส.ธ. รพ.จุฬาฯ

14
Share