คุณอัญชลี โสตถิพันธุ์ รับมอบตู้เย็น Mitsubishi LX Grande จาก ตัวแทน บจก. กันยงอีเลคทริก ให้ รพ.จุฬาฯ
รับมอบตู้เย็น Mitsubishi LX Grande ให้ รพ.จุฬาฯ