คุณจิตรา จันชนะกิจ รับมอบชุด PPE จากผู้บริหาร ABSS เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 รพ.จุฬาฯ
เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้งานป้องกันโควิด-19 รพ.จุฬาฯ