สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562
พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีม.เกษตรศาสตร์ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาด ประจำปี 2562