ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ รับมอบเงินจาก นิสิต EMBA2019 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รับมอบเงิน เพื่อช่วยเหลือและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

Share