เหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อรณรงค์ให้ความช่วยเหลือชีวิตแด่เพื่อนมนุษย์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
เหล่ากาชาดจังหวัดน่านร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต