คุณกาละแมร์ พัชรศรี และแบรด์ Powershot มอบผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 และบุคลกรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ
มอบผลิตภัณฑ์และของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด-19 และบุคลกรทางการแพทย์ รพ.จุฬาฯ