ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ร่วมรณรงค์ให้คนไทยฉีดวัคซีน ป้องกันโควิด-19

(10.2)C-210512020022
(10.3)C-210512004079