สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน
ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย