สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทย จัดตั้ง “ครัวพระราชทาน อุปนายิกาสภากาชาดไทย” ณ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยนายกฤษฎา บุญราช เป็นประธานในพิธีเปิดครัวพระราชทาน

C-210429005048
C-210429009015
C-210429021015