นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทองและคณะ ลงพื้นที่ตามโครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส ที่มีฐานะยากจน ประจำปี 2564
โครงการกาชาดพบปะเยี่ยมเยียน ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาส