เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับ พอ.ส.ว. ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ ออกให้บริการประชาชน
เหล่ากาชาด จ.นครพนม ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่