สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ประธานกรรมการอำนวยการร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย นำคณะกรรมการเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย
ถวายเงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการออกร้านสมเด็จองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย เพื่อบำรุงสภากาชาดไทย

(4.2)C-210323005067