นายกเหล่ากาชาด จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมงานสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิมและเทพเจ้าประจำเทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม ณ เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิม จ.แม่ฮ่องสอน

4
Share