สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 340 โดยมีกรรมการสภากาชาดไทยประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ สภากาชาดไทย

1-1