กิ่งกาชาด อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง โดยใช้งบประมาณจากกองทุนของกิ่งกาชาด อ.พิมาย
กิ่งกาชาด จ.นครราชสีมา ร่วมมอบบ้านกาชาดให้กับผู้ป่วยติดเตียง

(1.2)C-210311020074