นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้ ตามโครงการสงเคราะห์ครอบครัวราษฎรยากไร้ ผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
นายกเหล่ากาชาด จ.ระยอง ร่วมออกเยี่ยมราษฎรยากไร้

Share