นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัยจาก มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ ณ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด
นายกฤษฎา บุญราช รับมอบหน้ากากอนามัย