มาตรการเข้มคุมโควิดห้องเรียนเว้นระยะห่าง
มาตรการเข้มคุมโควิดห้องเรียนเว้นระยะห่าง