ผวจ.กำแพงเพชร แถลงผลการประชุมมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยให้งดการจัดงานประเพณีนบพระ-เล่นเพลง ประจำปี 2564 แต่ยังคงกิจกรรมงานกาชาดจังหวัด การจำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ประสบภัยต่าง ๆ
จำหน่ายสลากกาชาด และการออกรางวัลสลากกาชาด เพื่อหารายได้ช่วยเหลือประชาชน ผู้ยากไร้