มูลนิธิชวนรัตนรักษ์ มอบเงินสมทบทุนโครงการผลิตวัคซีนป้องกัน
โรคโควิด-19 ให้แก่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

6