นายกเหล่ากาชาด จ.ชุมพร ร่วมปล่อยขบวนรถ “Mobile พม.ปันสุขสู่ชุมชน จ.ชุมพร” เพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง

2